I. Ban chỉ đạo tỉnh:
STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản
1 Võ Ngọc Thành Chủ tịch tỉnh - Trưởng ban thanhvn@gialai.gov.vn
2 Kpă Thuyên Phó Chủ tịch tình - Phó Trưởng ban thuyenk@gialai.gov.vn
3 Trương Phước Anh Giám đốc Sở NTPTNT - Phó Trưởng ban anhtp.snnptnt@gialai.gov.vn

II. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới:
STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản
1 Trương Phước Anh GĐ Sở-CVP anhtp.snnptnt@gialai.gov.vn
2 Văn Phú Bộ CCP PTNT-PVP bovp.snnptnt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Huế Kế toán huent.snnptnt@gialai.gov.vn
4 Trần Văn Văn Chuyên viên vantv.snnptnt@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Lý Chuyên viên lynt.snnptnt@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên thanhnt.snnptnt@gialai.gov.vn
7 Trần Lê Trung Chuyên viên trungtl.snnptnt@gialai.gov.vn

III. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tình Gia Lai
STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản
1 Trương Phước Anh GĐ Sở-CVP anhtp.snnptnt@gialai.gov.vn
2 Lê Văn Lịnh Phó Giám đốc Sở linhlv.snnptnt@gialai.gov.vn

IV. Chi cục Phát triển nông thôn:
STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản
1 Phạm Văn Long Chi cục trưởng @gialai.gov.vn
2 Văn Phú Bộ P.Chi cục trưởng @gialai.gov.vn
3 Y Nguyên Ênuôi P.Chi cục trưởng @gialai.gov.vn
4 Nguyễn Hồng Quân TP.PTNT @gialai.gov.vn
5 Võ Thị Vân TP.HCTH @gialai.gov.vn
 
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png