Sở NNPTNT

Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3824273      Fax: 0269.3826173      Email: snnptnt@gialai.gov.vn
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Trương Phước Anh Giámđốc 3824302 0913.469.191
2 Lê Văn Lịnh Phó GĐ 3824303 0914.006.406
 
 
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png