I. Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:
Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3720387       Fax: 0269.3827315Email: vpdpntm.gialai@gmail.com
 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trương Phước Anh GĐ Sở-CVP 3824302   0913.469.191
2 Văn Phú Bộ CCP PTNT-PVP 3824104   0935.902.878
3 Nguyễn Thị Huế Kế toán 3827213   01248.807.078
4 Trần Văn Văn Chuyên viên     0164.3110979
5 Nguyễn Thị Lý Chuyên viên     0123.2883770
6 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên     0979.962.836
7 Trần Lê Trung Chuyên viên     0989.274.214
 
​II. Sở Nông nghiệp và PTNT:
Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3824273      Fax: 0269.3826173      Email: snnptnt@gialai.gov.vn
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trương Phước Anh Giámđốc 3824302   0913.469.191
2 Lê Văn Lịnh Phó GĐ 3824303 3883634 0914.006.406
 
III. Chi cục Phát triển nông thôn:
Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3827213               Fax: 0269.3827315
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phạm Văn Long Chi cục trưởng 3830512 3823441 0905.427.118
2 Văn Phú Bộ P.Chi cục trưởng 3824104    
3 Y Nguyên Ênuôi P.Chi cục trưởng     0905.417.572
4 Nguyễn Hồng Quân TP.PTNT 3830514 3748934 0914.005.959
5 Võ Thị Vân TP.HCTH 3827213 3823132 0977.721.449